Our History

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขแห่งหนึ่งของโลก งานวิจัยที่ทรงคุณค่าถูกคิดค้นออกมามากมาย แต่ยังไม่ได้นำมาใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ในสังคม ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล พร้อมทั้งทีมแพทย์และนักวิจัยกลุ่มหนึ่ง จึงได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท Panacura ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่เน้นเรื่องนวัตกรรมด้านสุขภาพโดยเฉพาะ

บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ Panacura นำเสนอ จะเน้นการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ที่มีงานวิจัยรองรับ เพื่อส่งเสริมวิถีสุขภาพยั่งยืนของมนุษย์แบบเฉพาะบุคคล และก้าวไปสู่การพยากรณ์โรคล่วงหน้าเพื่อการป้องกัน (Predictive Medicine) ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท

ในอนาคตเป้าหมายสำคัญของ Panacura คือการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการแพทย์แม่นยำ ที่สามารถสร้างฐานข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลของประชาชนทั้งในไทยและอาเซียน และสามารถต่อยอดทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ต่อไปในอนาคต

สุดยอดบริการที่ลูกค้าของ Panacura จะได้รับ

  • การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง: เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงและชนิดของโรคมะเร็ง จากนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นรายงานสุขภาพเฉพาะบุคคลพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลสุขภาพอย่างละเอียด
  • การพยากรณ์โรคและสุขภาพแบบเจาะลึก: นวัตกรรมของ Panacura สามารถพยากรณ์โรคทางพันธุกรรม ความผิดปกติของร่างกายที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ให้กระจ่างและสามารถกำหนดวิธีการดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสม

Our Vision

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพยากรณ์โรคแบบเฉพาะบุคคล เพื่อออกแบบชีวิตและสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคอย่างทันท่วงที

Our Mission

เรานำเสนอบริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด และช่วยต่อยอดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์

Our Unique Selling Point

เพราะ Panacura เชื่อมั่นว่า สุขภาพที่ดี เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เราจึงมุ่งมั่นคัดสรรเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงมานำเสนอในรูปแบบบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์สุขภาพยั่งยืนให้แก่ทุกคน

Our Team

ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล
ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุลผู้ก่อตั้ง และประธานบริหาร
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Technopreneurship and Innovation Management
• ผู้ประกาศข่าว BEC News ทำงานด้านสื่อสารมวลชน และ IT (ประสบการณ์ 15 ปี)
• รางวัลที่ได้รับ SMEs Startup Award 2017, Thailand ICT Award 2018 และ Best Innovation Award 2019
รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร
รศ.ดร.สัญชัย พยุงภรประธานบริหารด้านวิทยาการ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทางการแพทย์
• รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รางวัลที่ได้รับ Young Researcher Award สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุล
รศ. พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุลหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์
• อาจารย์แพทย์ประจำหน่วยโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา และโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
• นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาวิจัยระบบภูมิคุ้มกันและโรคแพ้ภูมิตัวเองนาน 9 ปี ที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (USA)
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แม่นยำ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์การแพทย์
• หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
นายชาติกร บุญไกร
นายชาติกร บุญไกรนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาเชิงระบบ
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา
• ผลงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและสเต็มเซลล์
• หัวหน้าทีมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Discover The Future

We are a medtech startup company committed to change the lives of people with the high-end diagnostic technologies.

Contact Us